หาอะไรก็เจอ

Thursday, August 27, 2009

พิธีกรงานสัมมนา


วัตถุประสงค์ : งานสัมมนา เป็นงานที่ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะให้ผู้ร่วมสัมมนาจะต้องมีฝ่ายพิธีการที่เชี่ยวชาญ และพิธีกรที่ชาญฉลาดให้การพูดเพื่อผูกใจผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เบื่อ

ด้วยงานสัมมนานั้น เป็นงานที่รวมคนหมู่มากเข้ามาร่วมสัมมนาหาแนวทางความร่วมมือแก้ไขปัญหาพัฒนาวิชาการ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีอยู่หลายประเภท กระตือรือล้น สนใจ ไม่สนใจ เบื่อ จำใจมา ถูกบังคับมา เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้จัดการสัมมนามักจะต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดหัวข้อสัมมนาให้เป็นที่น่าสนใจ และมีการติดตามผลอย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่นในอดีตมีโครงการพัฒนาบุคคลที่ทำงานมานาน จัดสัมมนาเพื่อเป็นการเติมพลังงาน เฉกเช่นกับการอัดประจุไฟ หรือ เติมไฟแบตเตอรี่ ให้มีความกระฉับกระเฉงมากขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมส่วนหนึ่งก็มานั่งฟังพร้อมๆกับการพักผ่อนนั่นก็คือการมานั่งหลับในห้องประชุม ฝ่ายพิธีการจะต้องจัดการประชุมสัมมนาให้รัดกุมและเร่งเวลาให้กระชับ จัดหาผู้พูด ผู้บรรยายที่พูดเก่ง คนฟังไม่นั่งหลับสัปหงก หาหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ให้ทุกคนตื่นตัวตลอดเวลา เพราะผู้บรรยายมักจะชี้มาที่ตนเองเพื่อให้ตอบ หรือ ออกความเห็นลักษณะนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่มีโอกาสแม้แต่นิดเดียวที่จะคิดงีบ การสัมนนาต่างจังหวัดในหัวข้อหนักๆ จัดได้อย่างเก่งวันครึ่ง ถ้าหัวข้อไม่หนักก็สามารถใช้เวลา 1 วันเต็ม ถ้าหัวข้อเบาๆ จัดได้บ่อยๆ ก็จัดครึ่งวัน ช่วงบ่ายน่าจะเป็นการดี
ช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงของการเตรียมความเรียบร้อยของพิธีการและจัดเตรียมสถานที่
ขั้นตอนที่ 1. การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา
ขั้นตอนที่ 2. พิธีกรเชิญประธานจัดงานกล่าวรายงาน
ขั้นตอนที่ 3. พิธีกรเชิญประธานในพิธีกล่าวอวยพรและเปิดการสัมมนา
ขั้นตอนที่ 4. พิธีกรแนะนำผู้เข้าร่วมสัมมนา
ขั้นตอนที่ 5. พิธีกรเชิญผู้ดำเนินรายการเริ่มสัมมนา
ขั้นตอนที่ 6. พิธีกรเชิญประธานจัดงานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ขั้นตอนที่ 7. พิธีกรเชิญประธานจัดงานกล่าวปิดการสัมมนา

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อม พิธีกรก็จะขึ้นสู่แท่นพูด สวัสดีครับ/ค่ะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้นับเป็นวันดีวันหนึ่งที่ทุกท่านได้มาร่วมสัมมนาในหัวข้อ......................................... ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากที่สุดในรอบปีนี้ โดยที่ผู้จัดเชื่อว่าท่านจะได้รับความรู้และสนุกไปกับงานสัมมนา ในครั้งนี้ ก่อนอื่นใคร่จะขอเรียนเชิญท่านประธานจัดงานสัมมนา คือ คุณ...................................จะได้ขึ้นมากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ ให้แก่ท่านประธานและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ทราบความเป็นมาพอเป็นสังเขป ขอเรียนเชิณ คุณ...................................ครับ/ค่ะ เมื่อประธานกล่าวจบลง พิธีกรก็จะกล่าวต่อในทันที ต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี คุณ..................................................... ได้ให้เกียรติขึ้นมากล่าวอวยพรและกล่าวเปิดการสัมมนา ขอเรียนเชิญ คุณ .................................................... ครับ/ค่ะ เมื่อการกล่าวเปิดจบลงแล้ว พิธีกรก็จะกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมสัมมนา กรณีที่มีผู้เข้าร่วมสัมมนามาเป็นคณะก็กล่าวแนะนำเป็นคณะ แต่ละมาจากหลายหน่วยงานมากจนแนะนำไม่ได้ เนื่องจากจะใช้เวลามาก ก็อาจจะข้ามขั้นตอนการแนะนำนี้ไป ต่อด้วยการเชิญผู้ดำเนินรายการขึ้นทำหน้าที่ทันที ต่อไปขอเชิญผู้ดำเนินรายการสัมมนา ในวันนี้ ขอเชิญ คุณ.......................................... ดำเนินรายการต่อไปได้แล้วครับ/ค่ะ

เมื่อการสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินไปถึงช่วงสุดท้ายของงาน พิธีกรก็จะขึ้นเชิญประธานมอบเกียรติบัตร ถ้าผู้เข้าร่วมสัมมนามีจำนวนมากเป็นร้อยคนก็ควรจะใช้วิธีให้ไปรับที่จุดลงทะเบียนก็น่าจะสะดวกกว่าการมอบ เนื่องจากรายชื่อและจำนวนคนที่จะรับนั้นส่วนมากมักจะสับสน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนหนึ่งกลับก่อนเวลา

ข้อเสนอแนะ การสัมมนาหลักใหญ่เจ้าของหัวข้อการสัมมนาต้องการให้ได้ข้อสรุป หรือ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ข้อมูลและบทสรุปนำไปวิเคราะห์วิจัย อันจะเกิดประโยชน์สูงสุด พิธีกร และ พิธีการนั้นขอให้เน้นช่วยฝ่ายจัดดำเนินการประชุมสัมมนาเรื่องรักษาเวลาการประชุมสัมมนา ต้องอยู่ในกรอบของเวลาที่กำหนดอย่างชัดเจน จึงจะทำให้การสัมมนานั้นเป็นที่ยอมรับว่าสัมมนาแล้วได้ผล มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุม

No comments:

Post a Comment